1. Các văn bản quy định chương trình đào tạo của các môn học chung

STT Số hiệu Nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực Văn bản gốc
6 03/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 17/01/2019 05/03/2019 Click để mở
5 24/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 06/12/2018 21/01/2019 Click để mở
4 13/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 26/09/2018 15/11/2018 Click để mở
3 12/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 26/09/2018 15/11/2018 Click để mở
2 11/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 26/09/2018 15/11/2018 Click để mở
1 10/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 26/09/2018 15/11/2018 Click để mở

2. Học trực tuyến

STT Số hiệu Nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực Văn bản gốc
3 1673/LĐTBXH-TCGDNN V/v tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến. 15/05/2020 Click để mở
2 1301/LĐTBXH-TCGDNN V/v hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến. 14/04/2020 Click để mở
1 790/TCGDNN-ĐTCQ V/v hướng dấn đăng ký đào tạo trực tuyến môn học chung Tin học, Ngoại ngữ và tham khảo bài giảng điện tử. 14/04/2020 Click để mở

3. Các văn bản pháp lý khác

STT Số hiệu Nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực Văn bản gốc
24 19/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 30/12/202020 10/03/2021 Click để mở
23 38/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 30/12/2019 15/02/2020 Click để mở
22 31/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 31/12/2019 20/03/2020 Click để mở
21 5161/VBHN-BLĐTBXH Hợp nhất Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 02/12/2019 Click để mở
20 5160/VBHN-BLĐTBXH Hợp nhất Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH và Thông thư 34/2018/TT-BLĐTBXH V/v Quy định chế độ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 02/12/2019 Click để mở
19 12/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 12/08/2019 26/09/2019 Click để mở
18 1308/VBHN-BLĐTBXH Hợp nhất Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH và Thông thư 18/2018/TT-BLĐTBXH Quy định về điều lệ trường cao đẳng. 05/04/2019 Click để mở
17 1307/VBHN-BLĐTBXH Hợp nhất Nghị định 79/2015/NĐ-CP và Nghị định 15/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 05/04/2019 Click để mở
16 49/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 30/03/2018 15/05/2018 (Hết hiệu lực 1 phần) Click để mở
15 34/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư  10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học. 26/12/2018 08/02/2019 Click để mở
14 33/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. 26/12/2018 08/02/2019 Click để mở
13 31/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học. 28/12/2017 12/02/2018 (Hết hiệu lực 1 phần) Click để mở
12 29/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. 15/12/2017 29/01/2018 (Hết hiệu lực 1 phần) Click để mở
11 1229/QĐ-BLĐTBXH Quyết định V/v đính chính Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 04/08/2017 04/08/2017 Click để mở
10 17/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng. 30/06/2017 14/08/2017 Click để mở
9 15/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 08/06/2017 24/07/2017 (đã đính chính) Click để mở
8 12/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 20/04/2017 15/06/2017 Click để mở
7 09/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 13/03/2017 26/04/2017 Click để mở
6 08/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 10/03/2017 01/05/2017 (Hết hiệu lực 1 phần) Click để mở
5 07/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 10/03/2017 01/07/2017 (Hết hiệu lực 1 phần) Click để mở
4 03/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 01/03/2017 14/04/2017 Click để mở
3 1982/QĐ-TTg
Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam 18/10/2016 18/10/2016 Click để mở
2 74/2014/QH13 Luật giáo dục nghề nghiệp. 27/11/2014 01/07/2015 (Hết hiệu lực 1 phần) Click để mở
1 01/2014/TT-BGDĐT Thông tư về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 24/01/2014 16/03/2014 Click để mở

4. Đăng ký hoạt động dạy nghề

STT Số hiệu Nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực Văn bản gốc
6 26/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 30/12/2020 14/02/2021 Click để mở
5 07/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. 07/03/2019 22/04/2019 Click để mở
4 06/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 28/01/2019 15/03/2019 (đã hết hiệu lực) Click để mở
3 143/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 14/10/2016 14/10/2016 Click để mở
2 140/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 143/2016/NĐ-CP 08/10/2018 08/10/2018 Click để mở
1 05/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. 02/03/2017 15/04/2017 Click để mở