Các chương trình đào tạo của hệ thống giáo dục nghề nghiệp quy định có 6 môn học chung trong tất cả các chương trình đào tạo của các ngành nghề gồm có: