Bộ môn Khoa học cơ bản trực thuộc Khoa Kỹ thuật Công nghệ.

Chức năng, nhiệm vụ

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch của trường cho 4 ngành nghề và 6 môn học chung bao gồm:

Môn học Ngành nghề
1. Giáo dục chính trị 1. Tiếng Anh
2. Pháp luật 2. Tiếng Nhật
3. Giáo dục thể chất 3. Tiếng Hàn
4. Giáo dục quốc phòng an ninh 4. Tiếng Trung
5. Tin học
6. Tiếng Anh

Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo kế hoạch; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội;

Hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của bộ môn;

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học đảm bảo chất lượng đào tạo;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giáo viên, giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên và người lao động khác thuộc bộ môn;

Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trong bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

Khuyến khích học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên tham gia đầy đủ vào các hoạt động đoàn thể của nhà trường.